Hình ảnh Hòn Đỉnh Hương trên tờ 200.000 đồng

Hình ảnh Hòn Đỉnh Hương trên tờ 200.000 đồng