Tờ 500.000 đồng với hình ngôi nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tờ 500.000 đồng với hình ngôi nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh